پرداخت
راهکارها
راهنما

سرویس های متنوع پرداخت هزینه کالا و ارسال

با توجه به نوع فروش و مشتریان خود میتوانید سرویس های متنوع پراخت را انتخاب کنید و اطمینان مشتریان را به خود جلب نمایید.

پس کرایه

این روش پرداخت فقط

هزینه ارسال

درب منزل از گیرنده دریافت میشود.

پرداخت از اعتبار

در این روش پرداخت ، هیچ هزینه ای از گیرنده دریافت نمیشودو هزینه ارسال از اعتبار فرستنده کم میشود.

درمحل COD

در این نوع پرداخت

هزینه کالا + هزینه ارسال 

درب منزل از گیرنده دریافت می شود

ارسال رایگان

در این روش پرداخت فقط

هزینه کالا 

درب منزل از گیرنده دریافت میشود و فرستنده هزینه ارسال را پرداخت میکند.

دسترسی سریع

طراحی شده با ❤️ در تاپین - پاییز ۹۷
copyright - October 2018