پرداخت
راهکارها
  • تلفن پشتیبانی :۰۲۱۴۱۲۵۶۵۰۱

هزینه پست سفارشی

 

ردیف

وزن گرمدرون استانیبرون استانی

۱

تا ۲ کیلوگرم۲۷۶۰۰

۲۸۴۴۰

۲

۲ تا ۵ کیلوگرم۴۴۰۲۲

۷۶۱۶۰

۳

۵ تا ۱۰ کیلوگرم۷۸۸۶۲

۱۱۰۹۷۰

۴

۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم

۱۲۷۶۲۹

۱۶۸۹۶۰

۵

۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم۱۵۱۴۵۹

۱۸۸۷۶۰

۶

۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم۱۸۲۵۵۸۲۱۹۰۰۰

۷

۲۵ تا ۳۰ کیلوگرم۲۱۶۵۹۱

۲۴۹۶۶۰

۸

۳۰ تا ۳۵ کیلوگرم۲۵۶۵۵۸

۲۹۴۰۰۰

۹

۳۵ تا ۴۰ کیلوگرم۲۸۹۵۹۱

۳۲۲۶۶۹

    

نرخ نامه پست پیشتاز:

 

نوع ارسالردیفاز وزنلغایت وزندرون شهریدرون استانیبرون استانی همجواربرون استانی غیرهمجوار
پست پیشتاز۱۰۵۰۰۴۰۲۵۰۴۰۲۵۰۵۴۶۰۰۵۸۸۰۰
۲۵۰۱۱۰۰۰۵۱۸۰۰۵۱۸۰۰۷۰۰۰۰۷۸۴۰۰
۳۱۰۰۱۲۰۰۰۶۸۶۰۰۶۸۶۰۰۸۸۹۰۰۹۸۰۰۰
۴۲۰۰۱۳۰۰۰۸۶۱۰۰۸۶۱۰۰۱۰۶۴۰۰۱۱۵۵۰۰
۵۳۰۰۱۴۰۰۰۱۰۳۶۰۰۱۰۳۶۰۰۱۲۳۹۰۰۱۳۳۰۰۰
۶۴۰۰۱۵۰۰۰۱۲۱۱۰۰۱۲۱۱۰۰۱۴۱۴۰۰۱۵۰۵۰۰
۷۵۰۰۱۶۰۰۰۱۳۸۶۰۰۱۳۸۶۰۰۱۵۸۹۰۰۱۶۸۰۰۰
۸۶۰۰۱۷۰۰۰۱۵۶۱۰۰۱۵۶۱۰۰۱۷۶۴۰۰۱۸۵۵۰۰
۹۷۰۰۱۸۰۰۰۱۷۳۶۰۰۱۷۳۶۰۰۱۹۳۹۰۰۲۰۳۰۰۰
۱۰۸۰۰۱۹۰۰۰۱۹۱۱۰۰۱۹۱۱۰۰۲۱۱۴۰۰۲۲۰۵۰۰
۱۱۹۰۰۱۱۰۰۰۰۲۰۸۶۰۰۲۰۸۶۰۰۲۲۸۹۰۰۲۳۸۰۰۰
۱۲۱۰۰۰۱۱۱۰۰۰۲۲۶۱۰۰۲۲۶۱۰۰۲۴۶۴۰۰۲۵۵۵۰۰
۱۳۱۱۰۰۱۱۲۰۰۰۲۴۳۶۰۰۲۴۳۶۰۰۲۶۳۹۰۰۲۷۳۰۰۰
۱۴۱۲۰۰۱۱۳۰۰۰۲۶۱۱۰۰۲۶۱۱۰۰۲۸۱۴۰۰۲۹۰۵۰۰
۱۵۱۳۰۰۱۱۴۰۰۰۲۷۸۶۰۰۲۷۸۶۰۰۲۹۸۹۰۰۳۰۸۰۰۰
۱۶۱۴۰۰۱۱۵۰۰۰۲۹۶۱۰۰۲۹۶۱۰۰۳۱۶۴۰۰۳۲۵۵۰۰
۱۷۱۵۰۰۱۱۶۰۰۰۳۱۳۶۰۰۳۱۳۶۰۰۳۳۳۹۰۰۳۴۳۰۰۰
۱۸۱۶۰۰۱۱۷۰۰۰۳۳۱۱۰۰۳۳۱۱۰۰۳۵۱۴۰۰۳۶۰۵۰۰
۱۹۱۷۰۰۱۱۸۰۰۰۳۴۸۶۰۰۳۴۸۶۰۰۳۶۸۹۰۰۳۷۸۰۰۰
۲۰۱۸۰۰۱۱۹۰۰۰۳۶۶۱۰۰۳۶۶۱۰۰۳۸۶۴۰۰۳۹۵۵۰۰
۲۱۱۹۰۰۱۲۰۰۰۰۳۸۳۶۰۰۳۸۳۶۰۰۴۰۳۹۰۰۴۱۳۰۰۰
۲۲۲۰۰۰۱۲۱۰۰۰۴۰۱۱۰۰۴۰۱۱۰۰۴۲۱۴۰۰۴۳۰۵۰۰
۲۳۲۱۰۰۱۲۲۰۰۰۴۱۸۶۰۰۴۱۸۶۰۰۴۳۸۹۰۰۴۴۸۰۰۰
۲۴۲۲۰۰۱۲۳۰۰۰۴۳۶۱۰۰۴۳۶۱۰۰۴۵۶۴۰۰۴۶۵۵۰۰
۲۵۲۳۰۰۱۲۴۰۰۰۴۵۳۶۰۰۴۵۳۶۰۰۴۷۳۹۰۰۴۸۳۰۰۰
۲۶۲۴۰۰۱۲۵۰۰۰۴۷۱۱۰۰۴۷۱۱۰۰۴۹۱۴۰۰۵۰۰۵۰۰
۲۷۲۵۰۰۱۲۶۰۰۰۴۸۸۶۰۰۴۸۸۶۰۰۵۰۸۹۰۰۵۱۸۰۰۰
۲۸۲۶۰۰۱۲۷۰۰۰۵۰۶۱۰۰۵۰۶۱۰۰۵۲۶۴۰۰۵۳۵۵۰۰
۲۹۲۷۰۰۱۲۸۰۰۰۵۲۳۶۰۰۵۲۳۶۰۰۵۴۳۹۰۰۵۵۳۰۰۰
۳۰۲۸۰۰۱۲۹۰۰۰۵۴۱۱۰۰۵۴۱۱۰۰۵۶۱۴۰۰۵۷۰۵۰۰
۳۱۲۹۰۰۱۳۰۰۰۰۵۵۸۶۰۰۵۵۸۶۰۰۵۷۸۹۰۰۵۸۸۰۰۰

هزینه سایر خدمات :

۱- حق مقر (هزینه جمع آوری مرسولات از محل فروشگاه ) : ۱۱۰۰۰ریال

۲- حق ثبت تجارت الکترونیک : ۵۰۰۰ریال

۳- بیمه عمومی : ۸۰۰۰ریال

۴-  پشتیبانی: ۵۰۰۰ ریال

دسترسی سریع

طراحی شده با ❤️ در تاپین - پاییز ۹۷
copyright - October 2018