پرداخت
راهکارها
  • تلفن پشتیبانی :۰۲۱۶۶۵۷۸۸۹۳

هزینه پست سفارشی 

ردیف

وزن گرمدرون استانیبرون استانی

۱

تا ۲ کیلوگرم۲۴۰۰۰

۲۷۲۰۰

۲

۲ تا ۵ کیلوگرم۴۰۶۰۰

۶۴۷۴۰

۳

۵ تا ۱۰ کیلوگرم۷۰۵۰۰

۸۶۵۰۰

۴

۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم

۹۶۵۰۰

۱۱۵۰۰۰

۵

۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم۱۲۵۰۰۰

۱۴۵۰۰۰

۶

۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم۱۵۰۰۰۰

۱۷۰۰۰۰

۷

۲۵ تا ۳۰ کیلوگرم۱۷۶۰۰۰

۱۹۵۰۰۰

۸

۳۰ تا ۳۵ کیلوگرم۲۱۰۰۰۰

۲۳۰۰۰۰

۹

۳۵ تا ۴۰ کیلوگرم۲۳۶۰۰۰

۲۵۵۰۰۰

۱۰۴۰ تا ۴۵ کیلوگرم۲۶۰۰۰۰

۲۸۰۰۰۰

نرخ نامه پست پیشتاز:

ردیف

وزن گرمشهری

شهرستان

۱

تا ۵۰۰ گرم۳۵۰۰۰

۴۲۰۰۰

۲

۵۰۰ تا ۱۰۰۰گرم۴۵۵۰۰

۵۶۰۰۰

۳

۱۰۰۰تا ۲۰۰۰ گرم۶۰۲۰۰

۷۳۵۰۰

۴

مازاد بر ۲ کیلوگرم هر کیلو گرم و کسر آن

۱۴۷۰۰

هزینه سایر خدمات :

۱- حق مقر (هزینه جمع آوری مرسولات از محل فروشگاه ) : ۶۳۰۰ ریال

۲- حق ثبت تجارت الکترونیک : ۲۸۰۰ ریال

۳- بیمه عمومی : ۶۵۰۰ ریال

۴-  پشتیبانی: ۵۰۰۰ ریال

دسترسی سریع

طراحی شده با ❤️ در تاپین - پاییز ۹۷
copyright - October 2018